Hội thảo trên web này là một phần của Chuyển đổi tài chính chuỗi hội thảo trực tuyến hàng tháng cho các thành viên Mạng đầu tư.

Trong hội thảo trực tuyến này Elizabeth McGeveran, Giám đốc đầu tư của McKnight, tham gia Laura Campos, giám đốc, trách nhiệm chính trị và doanh nghiệp tại Quỹ Nathan Cummings và Meredith Benton của Whistle Stop Capital, để khám phá các thực tiễn tốt nhất mới nổi để hợp nhất hai bên.