Hướng dẫn cách thức của HUD để giải phóng tiềm năng của quan hệ đối tác từ thiện công cộng dựa trên những bài học rút ra từ sáng kiến cộng đồng bền vững.