Bằng chứng thuyết phục cho thấy chúng ta đang ở thời điểm quan trọng với tư cách là một cộng đồng toàn cầu. Những tác động ngày càng tồi tệ của biến đổi khí hậu đã bắt đầu đe dọa hệ thống lương thực của chúng ta, gây căng thẳng không cân đối cho những nhóm dân số dễ bị tổn thương nhất trên thế giới của chúng ta. Để giải quyết thời điểm quan trọng này, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp (FAO) của Liên Hợp Quốc đã dành riêng báo cáo thường niên, phát hành trong tháng này, để xem xét các chi phí tiềm ẩn của hệ thống thực phẩm nông nghiệp hiện tại của chúng ta.

CúcTình trạng Lương thực và Nông nghiệp 2023: Tiết lộ chi phí thực sự của thực phẩm để chuyển đổi hệ thống nông sản thực phẩmGiáo dục nhận thấy rằng hệ thống thực phẩm nông nghiệp hiện tại của chúng ta gây ra những chi phí tiềm ẩn rất lớn đối với sức khỏe, môi trường và xã hội của chúng ta, tương đương với ít nhất $10 nghìn tỷ mỗi năm. Con số này chiếm gần 10% GDP toàn cầu. Báo cáo khám phá những cơ hội to lớn để chuyển đổi hệ thống nông nghiệp và thực phẩm theo hướng tốt hơn, hiện thực hóa lợi ích cho con người và hành tinh, đồng thời đặt ra cho chúng ta một lộ trình bền vững, kiên cường và toàn diện hơn cho tương lai.

Báo cáo của FAO là nỗ lực đầu tiên nhằm thực hiện kế toán chi phí thực sự (TCA) để phân chia chi phí ở cấp quốc gia cho 154 quốc gia. TCA là một cách tiếp cận để xác định một cách có hệ thống và phân tích chi phí và lợi ích thực sự của hệ thống thực phẩm. “Chi phí thực sự” thường là những kết quả tiêu cực nhưng bị bỏ qua của quá trình sản xuất và phân phối thực phẩm công nghiệp hiện nay, chẳng hạn như ô nhiễm, bóc lột nguồn nhân lực và khí thải độc hại. Quỹ McKnight là đối tác ban đầu trong việc phát triển phương pháp TCA, phản ánh các giá trị của Quỹ trong việc áp dụng lăng kính tổng thể cho các thách thức nhằm xác định các giải pháp đạt được kết quả công bằng cho tất cả mọi người.

Chúng tôi ở Hợp tác toàn cầu cho các hệ thống thực phẩm có khả năng phục hồi (CRFS), một chương trình của McKnight Foundation, đã cống hiến công việc của chúng tôi cho những giá trị này trong ba mươi năm qua. Chúng tôi đã tận mắt chứng kiến các đối tác nghiên cứu và nông dân của mình về những chi phí tiềm ẩn to lớn khi chỉ xem xét riêng các số liệu hẹp như năng suất cây trồng hoặc lợi nhuận. Những phát hiện như thế này chứng minh tại sao các phương pháp nghiên cứu toàn diện và có hệ thống lại quan trọng trong việc xác định các cơ hội và thách thức cho phép chúng ta thực hiện tác động trên quy mô toàn cầu. Việc sử dụng TCA rộng rãi hơn là một trong những chìa khóa để mở ra các giải pháp giải quyết các chi phí ẩn trong khi vẫn duy trì lợi ích của hệ thống thực phẩm hiện tại của chúng ta.

CRFS có gần đây đã mở rộng phạm vi tầm nhìn và chiến lược của chúng tôi để kết hợp các nỗ lực của chúng tôi ở cấp địa phương với cam kết tác động đến các chính sách toàn cầu, dòng tài trợ cũng như các chuẩn mực và chương trình nghị sự nghiên cứu – trong quan hệ đối tác với các tổ chức chủ chốt như FAO. Điều này cho phép chúng tôi phát triển các hệ thống thực phẩm có khả năng phục hồi trên toàn cầu bằng cách kết nối nghiên cứu, hành động và ảnh hưởng về sinh thái nông nghiệp lấy người nông dân làm trung tâm, có trụ sở tại mười quốc gia trên khắp Châu Phi và Nam Mỹ, nơi chúng tôi có mạng lưới và cộng đồng thực hành địa phương.

FAO sẽ tiếp tục cam kết sử dụng TCA bằng cách dành báo cáo năm 2024 để đưa ra các giải pháp chi tiết cho chặng đường phía trước và chúng tôi không thể ủng hộ đầy đủ hơn sự quan tâm của họ đối với những chủ đề quan trọng này. Đây là lúc để định hướng các giải pháp và hợp tác cùng nhau, như báo cáo Hiện trạng về Lương thực và Nông nghiệp năm nay cho biết: “Những lựa chọn mà chúng ta đưa ra bây giờ, những ưu tiên chúng ta đặt ra và các giải pháp chúng ta thực hiện sẽ quyết định quỹ đạo cho tương lai chung của chúng ta. ”