Paul Rogé joined McKnight in July 2021 as the senior program officer for its Global Collaboration for Resilient Food Systems. Paul leads and advances the biophysical science research in the Global Food program, which works with smallholder farmers, research institutions, and development organizations to improve access to local, sustainable, nutritious food and create a just global food system.

Trong hơn 20 năm, Paul nhấn mạnh vào nghiên cứu hợp tác với nông dân và giáo dục nông học. Trong quá trình nghiên cứu tiến sĩ ở Oaxaca, Mexico, Paul đã tiến hành nghiên cứu có sự tham gia của người nông dân lấy nông dân làm trung tâm và sử dụng các phương pháp lý sinh xuyên ngành. Công trình nghiên cứu sau tiến sĩ của ông ở Malawi và Mali đã đánh giá tiềm năng của cây lương thực lâu năm. Ông cũng đã tìm cách tập hợp những người nông dân và các nhà nghiên cứu ở California quy mô nhỏ lại với nhau để hiểu rõ hơn về các chế độ canh tác khác nhau ảnh hưởng đến sức khỏe của đất như thế nào.

Trước khi đến McKnight, Paul là giáo sư tại Đại học Merritt ở Oakland, California, nơi ông dẫn dắt chương trình giáo dục định hướng nghề nghiệp về nông học đô thị. Paul cũng đóng vai trò là phó chủ tịch ủy ban chương trình giảng dạy của trường. Ông tiếp tục cố vấn hoặc phục vụ trong hội đồng quản trị của các tổ chức như Agroecology Commons, HTX New School, Hiệp hội Nông nghiệp Sinh thái và Tất cả Power Labs.

Paul có bằng tiến sĩ về khoa học môi trường, chính sách và quản lý tại Đại học California, Berkeley. Anh ấy nói được bốn thứ tiếng. Ngoài ngôn ngữ đầu tiên của mình là tiếng Anh và tiếng Pháp, ông đã thông thạo tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha thông qua nghiên cứu tiến sĩ của mình ở Mexico và hai năm cư trú ở Brazil.

Del dicho al hecho hay mucho trecho (một câu tục ngữ Tây Ban Nha thường được sử dụng ở Châu Mỹ Latinh, tạm dịch là "Nói thì dễ hơn làm.")