ຂ້າມໄປຫາເນື້ອໃນ

ວັດທະນະທໍາຂອງຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ຄວາມສະເໝີພາບ ແລະການລວມເຂົ້າກັນ

ໃນຖານະນາຍຈ້າງ, McKnight ມີໂອກາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ຈະຝັງຄວາມສະເໝີພາບໃນທົ່ວນະໂຍບາຍ ແລະ ການປະຕິບັດຂອງພວກເຮົາ—ໃນວິທີທີ່ພວກເຮົາຈ້າງ, ຝຶກອົບຮົມ, ພັດທະນາ, ແລະສະຫນັບສະຫນູນທີມງານຂອງພວກເຮົາ, ແລະໃນວິທີທີ່ພວກເຮົາສ້າງວັດທະນະທໍາຂອງພວກເຮົາເປັນອົງການຈັດຕັ້ງ.

ປະທານ Tonya Allen ເປັນຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ນຳອາວຸໂສຂອງແມ່ຍິງທັງໝົດ ເຊິ່ງເປັນຄົນທີ່ມີສີສັນສ່ວນໃຫຍ່. ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເຮົາມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍເພີ່ມຂຶ້ນໃນທຸກຂັ້ນ ແລະໃນທຸກພະແນກໃນທົ່ວມູນນິທິ. ນີ້ບໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໂດຍບັງເອີນ. ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການບັນຈຸຜູ້ສະຫມັກຢ່າງຫ້າວຫັນຈາກຫຼາຍໆພື້ນຫລັງແລະປະເມີນຄວາມສາມາດແລະປະສົບການທີ່ມີຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້ານອກເຫນືອໄປຈາກລະດັບວິຊາການສະເພາະຫຼືໃບຢັ້ງຢືນຢ່າງເປັນທາງການອື່ນໆ.

ທີມງານຂອງພວກເຮົາມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານທັດສະນະ, ຄວາມເປັນມາ, ແລະປະສົບການທີ່ມີຊີວິດຊີວາເພື່ອກ້າວໄປສູ່ພາລະກິດຂອງມູນນິທິ.

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ

at a Glance

80%ແມ່ຍິງໃນຄວາມເປັນຜູ້ນໍາບໍລິຫານ

80%ສີດໍາ, ຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ, ແລະປະຊາຊົນທີ່ມີສີໃນການນໍາພາບໍລິຫານ

50%ສີດໍາ, ຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ, ແລະປະຊາຊົນຂອງສີໃນຜູ້ອໍານວຍການ & ຜູ້ນໍາບໍລິຫານ

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງພະນັກງານຢູ່ມູນນິທິ McKnight

ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຂອງມູນນິທິຕໍ່ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ຄວາມສະເຫມີພາບ, ແລະການລວມເອົາ, ພວກເຮົາສະເຫນີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວິທີທີ່ສະມາຊິກພະນັກງານຂອງພວກເຮົາກໍານົດຕົນເອງໃນດ້ານເຊື້ອຊາດ, ເພດ, ແລະທັດສະນະທາງເພດ.

ຕາຕະລາງທໍາອິດສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງອົງປະກອບເຊື້ອຊາດຂອງພະນັກງານຂອງພວກເຮົາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປະຊາກອນຂອງເຂດລົດໄຟໃຕ້ດິນຄູ່ແຝດ. ຕາຕະລາງທີສອງແລະທີສາມສະແດງໃຫ້ເຫັນວິທີການທີ່ພະນັກງານກໍານົດຕົນເອງກ່ຽວກັບເພດແລະທັດສະນະທາງເພດ.

ເຊື້ອຊາດ & ຊົນເຜົ່າ: ເມືອງຄູ່ແຝດ & McKnight

{"type":"bar","data":{"labels":[" White "," Black "," Hispanic "," Asian "," American Indian "," Two or more races "],"datasets":[{"label":"Twin Cities Population, 2020 Census","borderWidth":1,"borderColor":"rgba(39,153,137,0.9)","hoverBorderColor":"#279989","backgroundColor":"rgba(39,153,137,0.95)","hoverBackgroundColor":"#279989","data":[76,7,6,4.5,0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625,6],"hidden":false},{"label":"McKnight Staff, 2022","borderWidth":1,"borderColor":"rgba(207,12,45,0.9)","hoverBorderColor":"#cf0c2d","backgroundColor":"rgba(207,12,45,0.95)","hoverBackgroundColor":"#cf0c2d","data":[64,19,6,15,0,6],"hidden":false}]},"options":{"animation":{"duration":2000},"maintainAspectRatio":true,"scales":{"yAxes":[{"ticks":{"fontColor":"rgba(100,100,100,0.8)","beginAtZero":true},"gridLines":{"color":"rgba(100,100,100,0.16)","zeroLineColor":"rgba(100,100,100,0.48)"}}],"xAxes":[{"ticks":{"fontColor":"rgba(100,100,100,0.8)"},"gridLines":{"color":"rgba(100,100,100,0.16)","zeroLineColor":"rgba(100,100,100,0.48)"},"categoryPercentage":0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125,"barPercentage":0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625}]},"legend":{"display":true,"position":"bottom","labels":{"usePointStyle":false,"padding":20,"boxWidth":12,"fontSize":12,"fontColor":"#3a3a3a"},"onClick":null},"tooltips":{"enabled":true,"mode":"index","bodySpacing":8,"titleSpacing":6,"cornerRadius":8,"xPadding":10},"yAxisFormat":{"suffix":"%"},"noTsep":false}}
["ປະຊາກອນເມືອງຄູ່, ການສໍາມະໂນຄົວ 2020: {y}%","ພະນັກງານ McKnight, 2022: {y}%"]

ເຊື້ອຊາດ & ຊົນເຜົ່າ: ເມືອງຄູ່ແຝດ & McKnight

{"type":"bar","data":{"labels":[" White "," Black "," Hispanic "," Asian "," American Indian "," Two or more races "],"datasets":[{"label":"Twin Cities Population, 2020 Census","borderWidth":1,"borderColor":"rgba(39,153,137,0.9)","hoverBorderColor":"#279989","backgroundColor":"rgba(39,153,137,0.95)","hoverBackgroundColor":"#279989","data":[76,7,6,4.5,0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625,6],"hidden":false},{"label":"McKnight Staff, 2022","borderWidth":1,"borderColor":"rgba(207,12,45,0.9)","hoverBorderColor":"#cf0c2d","backgroundColor":"rgba(207,12,45,0.95)","hoverBackgroundColor":"#cf0c2d","data":[64,19,6,15,0,6],"hidden":false}]},"options":{"animation":{"duration":2000},"maintainAspectRatio":true,"scales":{"yAxes":[{"ticks":{"fontColor":"rgba(100,100,100,0.8)","beginAtZero":true},"gridLines":{"color":"rgba(100,100,100,0.16)","zeroLineColor":"rgba(100,100,100,0.48)"}}],"xAxes":[{"ticks":{"fontColor":"rgba(100,100,100,0.8)"},"gridLines":{"color":"rgba(100,100,100,0.16)","zeroLineColor":"rgba(100,100,100,0.48)"},"categoryPercentage":0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125,"barPercentage":0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625}]},"legend":{"display":true,"position":"bottom","labels":{"usePointStyle":false,"padding":20,"boxWidth":12,"fontSize":12,"fontColor":"#3a3a3a"},"onClick":null},"tooltips":{"enabled":true,"mode":"index","bodySpacing":8,"titleSpacing":6,"cornerRadius":8,"xPadding":10},"yAxisFormat":{"suffix":"%"},"noTsep":false}}
["ປະຊາກອນເມືອງຄູ່, ການສໍາມະໂນຄົວ 2020: {y}%","ພະນັກງານ McKnight, 2022: {y}%"]

ເພດ

{"type":"pie","data":{"labels":["Women","Men","Transgender, genderqueer, gender expansive, nonbinary"],"datasets":[{"backgroundColor":["rgba(200,16,46,0.9)","rgba(39,153,137,0.9)","rgba(242,169,0,0.9)"],"hoverBackgroundColor":["#c8102e","#279989","#f2a900"],"data":[62,38,6],"borderWidth":0}]},"options":{"animation":{"duration":2000},"maintainAspectRatio":true,"cutoutPercentage":80,"circumference":6.28318530717958623199592693708837032318115234375,"legend":{"display":true,"position":"bottom","labels":{"usePointStyle":false,"padding":20,"boxWidth":12,"fontSize":12,"fontColor":"#3a3a3a"},"onClick":null},"tooltips":{"enabled":true,"bodySpacing":8,"titleSpacing":6,"cornerRadius":8,"xPadding":10},"noTsep":false}}
["ແມ່ຍິງ: {y}%","ຜູ້ຊາຍ: {y}%","ຜູ້ປ່ຽນເພດ, ເພດ, ການຂະຫຍາຍເພດ, ບໍ່ແມ່ນຄູ່: {y}%"]

ແນວທາງເພດ

{"type":"pie","data":{"labels":["Heterosexual","Bisexual","Queer","Gay or Lesbian"],"datasets":[{"backgroundColor":["rgba(200,16,46,0.9)","rgba(39,153,137,0.9)","rgba(242,169,0,0.9)","rgba(129,170,20,0.9)"],"hoverBackgroundColor":["#c8102e","#279989","#f2a900","#81aa14"],"data":[62,4,4,2],"borderWidth":0}]},"options":{"animation":{"duration":2000},"maintainAspectRatio":true,"cutoutPercentage":80,"circumference":6.28318530717958623199592693708837032318115234375,"legend":{"display":true,"position":"bottom","labels":{"usePointStyle":false,"padding":20,"boxWidth":12,"fontSize":12,"fontColor":"#3a3a3a"},"onClick":null},"tooltips":{"enabled":true,"bodySpacing":8,"titleSpacing":6,"cornerRadius":8,"xPadding":10},"noTsep":false}}
["ຮັກຮ່ວມເພດ: {y}%","ກະເທີຍ: {y}%","Queer: {y}%","ເກ ຫຼືເລສບຽນ: {y}%"]

ອັບເດດຫຼ້າສຸດ: ມີນາ 2022

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ຄວາມສະເໝີພາບ ແລະການລວມເຂົ້າກັນ

ພວກເຮົາຝັງວິທີການທຶນຮອນໃນທົ່ວມູນນິທິເພາະວ່າພວກເຮົາເຫັນວ່າມັນເປັນພາລະກິດທີ່ສໍາຄັນໃນຖານະຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ຜູ້ສະຫມັກ, ຜູ້ນໍາທາງຄວາມຄິດ, ນາຍຈ້າງ, ຫນ່ວຍງານເສດຖະກິດ, ແລະນັກລົງທຶນສະຖາບັນ.

McKnight Staff

ອາຊີບທີ່ມູນນິທິ McKnight

McKnight ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງລະດັບຊາດເພື່ອສົ່ງເສີມວັດທະນະທໍາຂອງການຮ່ວມມື, ນະວັດຕະກໍາແລະການລວມລວມທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທີມງານຫຼາກຫຼາຍຂອງພວກເຮົາສາມາດບັນລຸພາລະກິດຮ່ວມກັນຂອງພວກເຮົາ.

ພາສາລາວ